Valtiovarainministeriön tilaama ja pääosin Maanmittauslaitoksen toteuttama maapohjan kiinteisverotuksen uudistamishanke etenee hyvää vauhtia, ja valmista tavoitellaan vuodeksi 2020. Kyseessä on merkittävin kiinteistöarviointihanke kautta aikain, missä jokaiselle maa-alueelle, ilmeisesti maa- ja metsätalousalueita lukuun ottamatta, arvioidaan ”virallinen” arvo. Myös rakennettujen kiinteistöjen kiinteistöverotuksen uudistaminen on alkuvaiheessaan.

Kiinteistöarvioinnin lähtökohdaksi on omaksuttu laajasti markkina-arvo, jolla tarkoitetaan aidon kaupan todennäköisintä rahamäärää. Kiinteistöverotuksen läpinäkyvyyden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden takia on erittäin tärkeää, että myös verotusarvon lähtökohtana on määritelmän mukainen markkina-arvo.

Käsitteiden johdonmukainen käyttö selkeyttää myös ajattelua. Tiivistäen: arvioinnin tuloksena saadaan ”arvo”, kaupassa toteutuu ”hinta” ja tuotannosta aiheutuu ”kustannus”. Perinteen mukaisten kiinteistöverotuksen hintakarttojen sijaan nyt pitäisikin tuottaa arvokarttoja, koska ne ovat arvioinnin tuloksia.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri on keskeinen markkinatiedon lähde myös kiinteistöverotuksen uudistamisessa. Käytännön arviointityössä tämän aineiston heikko laatu on käynyt valitettavan selväksi. Esimerkiksi asuinkerrostalotonttien kauppojen osalta on epävarmaa, tulevatko kaikki relevantit kaupat esille haun myötä, rakennusoikeuden määristä on puutteellista tietoa, rakennettuja kohteita on merkitty rakentamattomiksi ja päinvastoin eikä kaupan osapuolten riippumattomuutta voi käytännössä aina varmistaa. Aineiston laatu vaihtelee paikkakunnittain ja ajankohdan mukaan. Toivoisi, että kaikki voitava tehdään aineiston laadun kohentamiseksi.

Samaan aikaan kiinteistöverotuksen uudistamisen kanssa uudistetaan mm. lunastuslakia, yksityistielakia, maankäyttö- ja rakennuslakia, tehdään sähköistä asunto-osakerekisteriä, maakuntahallintoa voi olla tulossa jne. -heikompaa voisi hirvittää.

15.3.2018
Jyrki Halomo
Kirjoittaja on SKAY ry:n hallituksen varajäsen

SKAY ry osallistuu kiinteistöverouudistukseen asiantuntijaroolissa maapohjan arvostamisjärjestelmän kehittämiseen littyvissä kysymyksissä, josta MML vastaa. Lisätietoa: http://vm.fi/kiinteistoverouudistus.