Alun perin kiinteistöverotus oli tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa; verotusarvojen uudistus olisi ollut eduskunnassa syksyllä 2018 ja lainsäädäntö olisi tullut voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Toisessa vaiheessa, keväällä 2019 olisi säädetty veroprosentin vaihteluväleistä. Kunnat olisivat päättäneet edelleen kuntakohtaisista veroprosenteista syksyllä 2019. Uudistus olisi otettu käyttöön vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Nyt uudistus toteutetaankin yhdessä vaiheessa, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä voidaan päättää samalla kertaa. Uusi linjaus merkitsee, että uudistus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Päätökset asiasta tehdään seuraavan vaalikauden aikana. Seuraava hallitus antaisi esityksen uudistuksesta, ja lainmuutoksesta päättäisi seuraava eduskunta.

Lisätietoja uudistuksen lykkääntymisestä löytyy VM:n kiinteistöverouudistus verkkosivuilta: https://vm.fi/kiinteistoverouudistus.

Mihin lisäaikaa tarvitaan?

Kun kiinteistöveron kohteiden, maapohjan ja rakennusten, arvostamisjärjestelmä uudistetaan, on vahva olettama, että näiden kohteiden verotusarvot muuttuvat. Arvojen muutos voi vaihdella alueellisesti ja kunnittain. Jotta verokertymistä voitaisiin tehdä alueellisia ja kuntakohtaisia laskentoja, on arvostusjärjestelmä aineistoineen oltava ensin valmiina. Verokertymien lisäksi vaikutuksia kiinteistönomistajille voidaan arvioida tarkemmin.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä ja itse veroprosenteistakin päättäminen on kokonaisuudessaan hallitumpaa, kun vaikutukset veron määriin voidaan todeta luotettavammin.

Miten valmistelu etenee?

Valtiovarainministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua yhdessä Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen kanssa.

Maanmittauslaitos vastaa uudistuksessa maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistamisesta. Maapohjan arvostamisjärjestelmä valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2019 aikana. Näin alueellisten, kuntakohtaisten ja muunlaistenkin koelaskentojen tekemiseen jää näiltä osin hyvin aikaa.

Verotusarvot päivitetään vuosittain, koska kiinteistöverolain mukaan vero määräytyy vuoden ensimmäisen päivän tilanteen mukaisesti. Uudistuksen käyttöönoton lykkääntymisen myötä maapohjan arvojen vuosittainen päivitys ehditään tehdä kaksi kertaa. Näin päivittämisprosessi tulee testattua ennen kuin Maanmittauslaitos ensimmäisen kerran luovuttaa uuden kiinteistöverotuksessa käytettävän aineiston Verohallinnolle.

Rakennuksista saatava verokertymä on noin 75 % koko kiinteistöverosta. Yksivaiheiseen uudistukseen siirtymisen myötä myös rakennusten osalta voidaan arvioida tarkemmin uudistuksen vaikutuksia ennen lainsäädännön hyväksymistä.